home » Het Sterrenmeisje – The Girl of Stars

Het Sterrenmeisje – The Girl of Stars

Inhoudsopgave

 1. hoofd in paniek
 2. wat te doen

 3. de eerste week van het jaar

 4. haar handtekening

 5. zucht
 6. nieuwe grond
 7. nieuw huis
 8. grijsblauwe luiheid
 9. waanzin
 10. het sterrenmeisje

Contents

 1. panic in the head
 2. what to do

 3. the first week of the year

 4. her signature

 5. sigh

 6. new ground

 7. new home

 8. grey blue laziness

 9. insanity

 10. the girl of stars

hoofd in paniek

de maan die vandaag

slechts een streepje

mag schijnen

ziet

mijn hoofd in paniek

en mijn benen

die ritmisch

hun rondjes maken

panic in the head

the moon which today

is allowed to shine

only a stripe

sees

the panic in my head

and my legs

which rhythmically

make their rounds

wat te doen

waarom handelen

-waarom tegen je aanliggen-
waarom praten

-waarom zeggen jij bent lief-

als je dat alles al gedacht hebt
 
is toch niet meer dan overbodige luxe

die stiekem geen luxe is

maar zich mooi kan verkopen

40% korting…50% korting

pak maar en u loopt geen risico

pak maar en u hoeft niet te leven

what to do

why act

-why lying against you-

why talk
why say you are sweet-

when you already thought all of that
 
is nothing more than superfluous luxury

that secretly is no luxury

but can sell itself well

40% discount…50% discount

just grab it and you won’t take a risk

just grab it and you don’t have to live

de eerste week van het jaar

dinsdag

kijkt ze naar de zon
woensdag

neemt ze alles in zich op
donderdag

praat ze met wat mensen
vrijdag

komt ze voor zichzelf op
zaterdag

laat ze de poes naar buiten
zondag

neemt ze een beslissing
 
de eerste maandag

was haar laatste

the first week of the year

Tuesday

she looks at the sun
Wednesday

she takes it all in
Thursday

she talks with some people
Friday

she defends herself
Saturday

she lets the cat out
Sunday

she makes a decision
 
the first Monday

was her last

haar handtekening

gaat nu

in boeken verkocht

naar plaatsen


waar ik niet thuis hoor

doorgekrast of

weggehaald of

bewaard

haar handtekening

blijft

haar handtekening

her signature

now goes
in books sold

to places


where I don’t belong

scratched over or

removed or

preserved

her signature

stays

her signature

zucht

een meeuw staat te trappelen

op het natte gras

wacht tot er iets omhoog komt

dat hij nog niet kent
stap
het blaadje tikt tegen mijn mouw

maar gaat daarna

zijn eigen weg
stap
ik ga de tunnel in en

hoor de tegels zuchten

sigh

a seagull treads

on the wet grass

waits until something comes up

that he doesn’t know yet
step
the leaf pats my sleeve

but after that

goes his way
step
I enter the tunnel

and hear the tiles sigh

nieuwe grond

het regent

en ik

probeer elke druppel

één

voor

één

te volgen

als ze omhoog vallen

de lucht is mijn nieuwe grond

new ground

it’s raining

and I

try to follow

each drop

one

by

one

when they fall upwards

the sky is my new ground

nieuw huis

vastberaden
een mooie boom te worden
waait het pluisje
met alle winden mee
harde grond
landing zacht
welkom
in je nieuwe huis

new home

determined
to become a beautiful tree
the little flock blows
together with all the winds
hard ground
landing soft
welcome
to your new home

grijsblauwe luiheid

grijsblauwe slierten
volgen mijn ogen
tot aan het plafond
totdat
mijn wimpers van beneden
geroepen worden
en gehoorzamen

grey blue laziness

grey blue strings
follow my eyes
to the ceiling
until
from beneath, my lashes
are being called
and obey

waanzin

lieve heer
-s-
beestje
of mogen we dat niet meer zeggen
tegenwoordig

taal
leidt tot waanzin in de kop
maar
lijden is niet nieuw

zeshoekige herinneringen
(tussen haakjes)
wachten en denken eraan
er een punt achter te zetten
-.-

insanity

lad
-y-
bird
or aren’t we allowed to say that
anymore

language
drives you to insanity in the head
but
suffering isn’t new

hexagonal memories
(between brackets)
waiting and thinking about
putting an end to it
-.-

het sterrenmeisje

een meisje buigt haar nek
opent haar bruine ogen
als ze voelt
dat haar gezicht
in de voor haar perfecte hoek
naar niets en alles staat

daar in de verte
vele lichtjes

haar hand grijpt
in de lucht
terwijl ze weet
dat ze het verleden ziet

the girl of stars

a girl tilts her neck
opens her brown eyes
when she feels
her face
in the for her perfect angle
is positioned to nothing and all

there in the distance
many lights

her hand grabs
in the air
while she knows
she sees the past


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top